İnsan Kaynakları Politikamız

• Doğru insanın doğru işte çalışmasını sağlayan, nitelik ve ihtiyaçlara göre etkin eleman seçme ve yerleştirme sistematiği uygulanacaktır.
• İşe alma ve yerleştirme için niteliğine ve inisiyatifine uygun eğitim düzeyi esas alınacaktır.
• Çalışanlarımızın ücretleri performans değerlendirme sistemine göre belirlenecektir.
• Personel terfilerinde, performans göz önünde tutularak çalışanlarımız arasından ihtiyaç karşılanacaktır.
• İnsanı ön planda tutan, konuşan, çalışan, katılımcı ve yapıcı bir yönetim tarzı uygulanacaktır.
• Çalışanımızın görevi, şirket içindeki rolü, sorumlulukları, yetkileri ve kendilerinden beklenen katkılar açık ve net bir şekilde tanımlanacaktır.
• Açık performans sistemi uygulanacaktır.
• Kariyer planlama sistemi adım adım her kademede uygulanacaktır.
• Çalışanların yeteneklerini ve performansını en üst seviyeye çıkartması için ayrım gözetmeksizin fırsat tanınacaktır. Çalışanlarımızın kişisel yetkinlik, liderlik ve yaratıcılık gibi bireysel becerilerini geliştirebilecekleri her türlü eğitim ve bunları uygulayabilecekleri ortamlar sağlanacaktır. Çalışanların sürekli gelişmesi ve iletişimin arttırılması için, şirket hedefleri doğrultusunda eğitim ihtiyaçları belirlenip, uygulanacaktır.
• Yüksek ahlaki değerlere sahip, çalışkan, yaptığı işten zevk alan ve işin gereklerine tavizsiz uyan çalışanlardan meydana gelen bir takım olmak hedefimizdir. Firma içinde sorgulayıcı düşünce, katılımcılık, yeni fikirlere açık olma, objektif ve yapıcı davranışlar desteklenecektir. Çalışanların işe yönelik, sorgulayıcı, katma değer yaratan, geliştirici, yapıcı görüşler ve yorumlar üretmeleri özendirilecektir, bastırılmayacaktır.
• Ödüllendirme veya ödüllendirmeme performansa, cezalandırma ise yanlış/hatalı eyleme bağlı olarak değerlendirilecektir.
• Çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir çalışma ortamı sunulacaktır.
• Çalışanlarımızın şirket ile etkin bir iletişim içinde bulunmasına özen gösterilecektir.
• Çalışanlarımızın iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak ve şirket içinde ekip ruhu yaklaşımını yaygınlaştırmak için takım çalışmalarını teşvik edilecektir.
• Çalışanlarımıza Kont Alüminyum ailesinin ayrılmaz bireyleri olduğunu hissettiren ve geleceğine güven duymasını sağlayan bir yönetim tarzı esas alınacaktır.
• Çeşitli etkinliklerle ve sağlanacak imkanlarla çalışanlarımızın motivasyonunun yüksek seviyelerde tutulmasına azami özen gösterilecektir.
• Çalışanlara tanınan fırsat ve imkanlarda performans ön planda tutulacaktır.
• Yöneticilere, çalışacakları elemanları işe almada veya işten çıkarmada inisiyatif yetkisi tanınacaktır.
• Yöneticilere, motivasyon etkinliklerini gerçekleştirmede her türlü manevi destek ve imkan sağlanacaktır.