Kurumsal Kimliğimiz

Misyon

Her türlü kayna??m?z? en etkin ve verimli ?ekilde kullanarak mü?teri memnuniyeti odakl?, sistemli, optimum maliyetli, insana ve çevreye sayg?l? üretim yapmak.

 

Vizyon

Mevcut üretim kaynaklar?m?z? artt?rarak bölgede ve sektörde aranan firma olmak. Mü?terilerin talepleri do?rultusunda inovatif, dinamik ve ilkeli duru?umuzla lider konuma gelmek.